Услуги

предлагани Услуги
изображение кариери

 „КАРА недвижими имотиЕООД - гр. Кърджали е сред първите фирми в България, работещи изцяло в областта на недвижимите имоти. Дружеството развива широк спектър от услуги, а именно:

  • Посредничество при сделки с недвижими имоти
  • Управление на имоти
  • Инвестиционно и правно консултиране при сделки с недвижими имоти
  • Консултиране за всички видове кредити
  • Изготвяне на анализи за състоянието на пазара за недвижима собственост
  • Изготвяне на нотариални актове за собственост на недвижими имоти
  • Пазарни оценки на имоти
 

 

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 „КАРА недвижими имотиЕООД е специализирана в посредническа дейност при покупко-продажба, отдаване под наем и снабдяване с документ за собственост на недвижими имоти на физически и юридически лица. Екипът ни се състои от висококвалифицирани брокери с професионален опит в бизнеса с недвижими имоти. Главната ни цел е, преди всичко да бъдем полезни на клиентите и партньорите си, което ни помага да се задържим на лидерската си позиция за региона. При посещение в офиса ни, всеки клиент ще получи безплатна консултация и компетентен съвет, относно състоянието на пазара за недвижимо имущество.

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ

 „КАРА недвижими имотиЕООД предлага професионалното управление на недвижими имоти. Целта е да се реализира цялостния процес по отдаването под наем и поддръжката на определен недвижимия имот. Благодарение на дългогодишния си опит в тази сфера ние даваме възможност на клиентите да получат професионална консултация и да изберат най-подходящата за тях инвестиция. Стремежът ни е да осигурим добра поддръжка на имота, както и максимална доходност от наемната му цена. За целта нашите специалисти проучват детайлно пазара на наемите в конкретния район и определят оптималната наемна цена с цел максимална възвращаемост на инвестицията. Рекламирането на предлаганото недвижимо имущество в официалният ни уеб сайт е напълно безплатно, както и осъществяването на огледи с всички потенциални купувачи или наематели.
 Ние изготвяме и договор за наем, който се подписва от наемодател и наемател, както и приемо-предавателен протокол, в който подробно се описва обзавеждането, оборудването и състоянието на имота. Освен това осъществяваме и контрол при заплащането на всички комунални такси. Като допълнителна услуга предлагаме и заплащане на данък сгради и такса смет (при изрично желание от страна на собственика).

 

 

СНАБДЯВАНЕ С НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ

 Една от услугите, които се предлагат в „КАРА недвижими имотиЕООД е подготовката на всички документи, необходими за издаването на нотариални актове за собственост на недвижими имоти - скици, данъчни оценки, молби-декларации, данъчни декларации, както и всички необходими удостоверения - за свидетели, за наследници, за идентичност на имената.
 Нотариалните актове за собственост биват два вида - констативни и по обстоятелствена проверка.
 Констативните нотариални актове се съставят от нотариуса в съответния район на действие, по местонахождение на имота, в случаите когато молителите притежават определени писмени документи, доказващи правото им на собственост върху имота, но нямат издаден нотариален акт.
 Нотариалните актове по обстоятелствена проверка се издават, когато молителите не разполагат с необходимите писмени документи, но реално владеят имота, за което представят съответните доказателства, или са придобили имота по правоприемство.
 Основно доказателствено средство при обстоятелствената проверка са свидетелските показания. Освен тях се подготвя и молба-декларация, която се подава в Общината, чрез съответния нотариус. Към молбата се прилагат всички съществуващи документи - скица, данъчна оценка, разрешение за строеж, удостоверение за наследници, удостоверение за свидетели. След извършване на необходимите проверки, общината издава удостоверение на молителя, в което се описва имота и се посочва името на което е записан в разписния лист към плана на населеното място.
 След като разгледа обстойно събраните доказателства, нотариусът издава постановление, с което признава правото на собственост на молителите и съответно издава нотариален акт за собственост.

© 1993 / 2022 - „КАРА Недвижими Имоти“ ЕООД